Medezeggenschapsraad

Aan onze school is een medezeggenschapsraad verbonden. De medezeggenschapsraad bestaat uit vier ouders en vier leerkrachten. De medezeggenschapsraad heeft conform de Wet op de Medezeggenschap op een aantal beleidsmatige zaken instemmings- of adviesrecht. Zo heeft bijvoorbeeld de oudergeleding instemmingsrecht op de schoolgids. De personeelsgeleding heeft bijvoorbeeld instemmingsrecht op het bestuursformatieplan, waarin is geregeld hoeveel personeel er wordt ingezet in het nieuwe cursusjaar. Andere onderwerpen die de revue passeren zijn bijvoorbeeld het vakantierooster, de meerjarenbegroting of beleidsstukken die op dat moment van belang zijn.

De medezeggenschapsraad vergadert meerdere keren per jaar. Deze vergaderingen zijn in beginsel openbaar. Eens per jaar maakt zij een jaarverslag van haar werkzaamheden.
Voor het jaarverslag van de MR van schooljaar 2014-2015 klikt u hier:  Jaarverslag MR 2014-2015

Samenstelling Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad is per 1-8-2015 als volgt samengesteld:

Namens de ouders:

Mw. R. van Wette – van Berkel voorzitter
Mw. M. van der Mooren – van Tilborg secretaris
Mw. N.A. Duijster-Versteeg  lid
Mw. A.P. Vos – de Haan  lid

Namens het personeel:

Mw. C. De Kloe- Hofland lid
Mw. D. van Ooijen-Hakkesteeg lid
Mw. H. de Raad-Redeker lid

U kunt contact leggen met de medezeggenschapsraad door een e-mail te sturen naar:  medezeggenschapsraad@oranjenassauschool-veen.nl