Dyslexie

Dyslexie

Dyslexie betekent letterlijk: niet kunnen lezen. De term komt uit het Grieks. Dys = niet goed functioneren, beperkt, en lexis = taal of woorden.
Bij dyslexie gaat lezen, spellen en ook zelf schrijven, gezien de leeftijd en het onderwijsniveau, veel te moeizaam, terwijl iemand wel een gemiddelde intelligentie heeft. Er is alleen sprake van dyslexie als er geen andere oorzaken zijn die de leesproblemen kunnen verklaren. Bij dyslexie kunnen zowel lees- als spellingsproblemen voorkomen, maar deze komen ook los van elkaar voor.

Dyslexie protocol

 De school handelt in de aanpak van leesproblemen en dyslexie volgens het landelijk vastgesteld Protocol Leesproblemen en Dyslexie.
Twee keer per jaar wordt met de DMT-leestoets van Cito de technische leesvaardigheid van de leerlingen getoetst. Deze toets bestaat uit drie DMT-kaarten. Als een leerling op deze drie kaarten E-scores haalt is dat de eerste formele aanwijzing voor een vermoeden van dyslexie. Vaak valt in de klas dan al vanaf groep 3 het achterblijven van de leesontwikkeling op. Als de school bij een leerling een vermoeden van dyslexie heeft, stelt de school een hulpplan op. Het kind krijgt vanaf dat moment drie keer per week tenminste 20 minuten extra hulp bij het lezen. Regelmatig wordt de leerling getoetst op verbetering van leesresultaten. Wanneer de leesresultaten, ondanks deze extra hulp in het geheel niet verbeteren en er op meerdere toetsmomenten alleen E-scores worden behaald, wordt een aanvraag voor een dyslexieonderzoek ingediend. Voordat een kind kan worden onderzocht op dyslexie op leesgebied gaat meer dan een half jaar extra hulp voorbij. Voor spelling duurt dit nog langer, tot wel maximaal anderhalf jaar.
Regelmatig gebeurt het nog dat leerlingen in het Voortgezet Onderwijs ene dyslexieverklaring krijgen. De normen van het basisonderwijs zijn vanuit het landelijke protocol echter vele malen strenger.

Ernstige enkelvoudige dyslexie

Kinderen die voldoen aan de leeftijdseisen en bij wie wij als school ernstige enkelvoudige dyslexie vermoeden, komen mogelijk in aanmerking voor vergoeding vanuit de ziektekostenverzekering. De ouders kunnen een onderzoek aanvragen. Dat gebeurt in samenspraak met de school, waar een dossier is aangelegd over de prestaties en verleende hulp aan uw kind. Als uit het onderzoek blijkt dat er inderdaad sprake is van ernstige, enkelvoudige dyslexie, dan heeft uw kind recht op dyslexiebehandeling. De behandelingen vinden zoveel als mogelijk op onze eigen school plaats.

Deze website gebruikt analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden.

Accepteren