Identiteit

School met de Bijbel
De Oranje Nassauschool is een school met de Bijbel. Dit betekent dat we vanuit een christelijke identiteit gestalte geven aan onderwijs en opvoeding. De Bijbel, het Boek van God, zien we als kompas voor ons leven. Dit kompas geeft richting aan de manier waarop we met elkaar en de kinderen omgaan en waarin we de kinderen onderwijzen.
We zien het als onze opdracht om kinderen tot bloei en ontwikkeling te laten komen, ze te vormen tot zelfstandige persoonlijkheden, die hun burgerschap verstaan.

Levensbeschouwing
Samengevat belijden we dat wij mensen geschapen zijn naar Gods beeld. Onze verhouding tot God en onze omgang met elkaar en met de schepping is helaas verstoord. Dat komt door de zondeval, de ongehoorzaamheid tegenover God. Door het geloof in de Jezus Christus kan de gebroken relatie met God, uit genade, weer hersteld worden.
De Bijbel, het onveranderlijke Woord van God, is de bron en het fundament van de opvoeding en het onderwijs in onze school. We beschouwen de Drie Formulieren van Enigheid (belijdenisgeschriften die in 1618/1619 op de Synode van Dordrecht zijn vastgesteld, namelijk de Heidelbergse Catechismus, Nederlandse Geloofsbelijdenis en Dordtse Leerregels) als een juiste en beknopte weergave van de Bijbelse leer.
We gebruiken de Bijbel in de Statenvertaling en zingen de psalmen uit de berijming van 1773.

Open toelatingsbeleid
De Oranje Nassauschool heeft een open karakter. Vrijwel alle kinderen uit Veen komen naar onze school. Elk kind uit ons dorp is welkom. We vragen van de ouders of verzorgers om de grondslag te onderschrijven of ten minste te respecteren.

Deze website gebruikt analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden.

Accepteren