Identiteit

School met de Bijbel

De Oranje Nassauschool is een School met de Bijbel. Als School met de Bijbel zijn we een echte dorpsschool, dat betekent: toegankelijk voor iedereen. Van ouders die hun kind(eren) op onze school aanmelden vragen we om de grondslag van de school te onderschrijven. Van ouders die geen kerkelijke binding hebben vragen we om de grondslag van de school te respecteren. Van alle ouders verwachten we natuurlijk dat ze zich houden aan de afspraken en regels die bij de identiteit van de school horen. De grondslag van onze school is de Bijbel. Wij geloven dat de Bijbel het Woord van God is. De uitleg van de Bijbel is overeenkomstig de Drie Formulieren van Enigheid: de Heidelbergse Catechismus, Dordtse Leerregels en de Nederlandse Geloofsbelijdenis.  De Bijbel is de bron en het fundament van ons onderwijs. Op onze school wordt dit onderwijs gegeven vanuit de Statenvertaling. De grondslag van onze school heeft betekenis tijdens het Bijbelonderwijs. Kernwoorden woorden voor ons onderwijs zijn: schepping en scheppingsopdracht, mensbeeld en zondeval, verlossing, geloof en bekering, dankbaarheid en liefde tot God en onze naaste, rentmeesterschap. Vanzelfsprekend is ook voor het onderwijs in de andere vakken de grondslag van betekenis. Indien mogelijk zijn lesmethodes christelijk. Onze leerstofkeuze wordt aan de grondslag en de doelstelling van de school getoetst. Vanuit deze grondslag vloeit ook de visie op het kind en onderwijs voort. We zien ieder kind als een schepsel van God met unieke gaven, talenten en eigenschappen. Het is onze opdracht de kinderen die talenten te laten ontdekken en optimaal te ontwikkelen. De Oranje Nassauschool rust haar leerlingen toe vanuit de Bijbelse normen en waarden. We houden de leerlingen voor Wie God is en wat Hij van ons vraagt. De school beoogt een veilige omgeving te zijn om het kind voor te bereiden op een plaats in de maatschappij. Vanuit onze Bijbelse visie willen we de kinderen leren de Bijbel concreet gestalte te geven in een christelijk levenshouding. We stimuleren de leerlingen niet het eigenbelang als uitgangspunt te nemen, maar actief verantwoordelijkheid te nemen voor de belangen van de gemeenschap binnen en buiten de school. We vinden het belangrijk dat de kinderen op een goede manier met elkaar omgaan en dat ze respect hebben voor de mening en visie van anderen. Gezin, kerk en school dragen ieder een eigen verantwoordelijkheid, maar liggen duidelijk in elkaars verlengde. Als school dragen we bij aan de opvoeding van de kinderen, de ouders blijven de eerst verantwoordelijken. Gezamenlijk hebben we de opdracht om de kinderen dienstbaar te doen zijn aan God en de naaste. We dienen elkaar daarin te ondersteunen en te versterken. Als school onderhouden we contact met de plaatselijke kerkelijke gemeenten, om te overleggen op welke manier wederzijdse betrokkenheid gestalte kan krijgen.

Identiteit in de praktijk

Iedere schooldag beginnen we met een Bijbelles. Hiervoor gebruiken we de methode ‘Hoor het Woord.’  De Bijbelles duurt ongeveer van 8.30 – 9.00 uur.  De leerkracht vertelt dan uit de Bijbel. Soms wordt er een verhaal uit de kerk- of zendingsgeschiedenis verteld.  Ook worden psalmen, gezangen of geestelijke liederen gezongen. Ieder dagdeel wordt begonnen en afgesloten met gebed. De kinderen in groep 0 t/m 2 leren elke week een Bijbeltekst, een geestelijk lied of een psalm. De kinderen uit groep 3 t/m 6 leren elke week een psalm. Op onze school gebruiken we de psalmberijming van 1773. De kinderen uit groep 7 en 8 leren elke week een stukje van de catechismus. Hiervoor gebruiken we een aangepaste versie van dr. W. Verboom.

Jaarlijks schenken we aandacht aan de kerkelijke feesten. Eens in de twee jaar vieren we het Kerstfeest met de ouders in de kerk. Op de andere momenten vieren we de christelijke feesten in de groep of per bouw in de hal van de school. Het Sinterklaasfeest is een kinderfeest waarbij gezelligheid centraal staat. Op onze school besteden we op een beperkte manier aandacht aan dit feest.

Van de leerlingen verwachten we dat ze op een nette manier gekleed zijn.  Op school gebruiken we respectvolle taal naar volwassenen en kinderen. We willen op school op een verantwoorde manier omgaan met boeken, internet, video en muziek. We letten niet alleen op de kwaliteitsaspecten, maar zeker ook op de identiteitsaspecten. Het onderwijzend- en onderwijsondersteunend personeel zien we als identificatiepersoon voor de leerlingen. Zij hebben de Bijbelse roeping het goede voorbeeld te geven. Van het personeel verwachten we een eenheid tussen leer en leven, zodat ze op een geloofwaardige wijze de grondslag van de school uitdragen naar de leerlingen.

Deze website gebruikt analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden.

Accepteren