Schoolklimaat en veiligheid

Als School met de Bijbel stellen we Gods Woord centraal in ons onderwijs. Dit is niet alleen merkbaar tijdens de Bijbelles aan het begin van de dag, maar gedurende de hele lesdag moet het merkbaar zijn dat we een protestant-christelijke school zijn. Als christelijke school hechten we grote waarde aan de (sociale) veiligheid op school. De leefregels zoals deze in de Tien Geboden tot ons komen zijn voor ons norm en uitgangspunt voor het klimaat op school. We zien het als een Bijbelse opdracht God lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf.
De school beoogt een veilige omgeving te zijn voor het kind. Sociale veiligheid is een voorwaarde voor kwalitatief goed onderwijs. Een leerling die zich veilig voelt op school en zelfvertrouwen heeft, staat meer open voor de lesstof.
Vanuit onze Bijbelse visie willen we de kinderen leren de Bijbel concreet gestalte te geven in een christelijk levenshouding. We stimuleren de leerlingen niet het eigenbelang als uitgangspunt te nemen, maar actief verantwoordelijkheid te nemen voor de belangen van de gemeenschap binnen en buiten de school. We vinden het belangrijk dat de kinderen op een goede manier met elkaar omgaan en dat ze respect hebben voor de mening en visie van anderen.

De school hanteert een pestprotocol. Dat kunt u hier inzien.
16 137  FotoHoncoop_5044De school geeft voortdurend aandacht aan sociale veiligheid. Gewenst gedrag wordt geprezen en niet gewenst gedrag wordt open benoemd, afgewezen en soms bestraft. Als christelijk school proberen we dit te doen met liefde en respect.
De school is een leer- en oefenplaats voor sociaal gedrag.  Leerlinegn moeten zich in sociaal-emotioneel en moreel opzicht nog (verder) ontwikkelen. De school levert hieraan een belangrijke bijdrage. Ze bevordert het zelfvertrouwen van de leerlingen en leert hen op een verantwoordelijke, Bijbelse manier omgaan met zichzelf, de ander en de maatschappij. Dit doortrekt het hele onderwijs en wordt specifiek zichtbaar in bijvoorbeeld de Bijbelles, de SOVA- les of de burgerschapsvorming. Het gebeurt ook door de dag heen door het voorbeeld van leerkrachten en door met leerlingen te reflecteren op gedrag. Aan het leren van goed gedrag is het maken van ‘fouten’ onlosmakelijk verbonden. Kinderen mogen dus fouten maken. De leraren zorgen ervoor dat dit leerproces veilig verloopt. Gewenst gedrag wordt beloond en als voorbeeld gesteld.

Ouders en school zijn samen verantwoordelijk voor de vorming van kinderen. Er is zoveel mogelijk overeenstemming tussen het christelijk klimaat op school en het klimaat in de gezinnen waaruit de kinderen komen. De kinderen ervaren daardoor het vertrouwde van thuis. De leerkrachten onderhouden goed contact met de ouders om de kinderen en hun thuissituatie beter te leren kennen. Ze voorkomen dat kinderen in loyaliteitsconflicten komen. De leraren (h)erkennen ook de jeugdcultuur en de vragen die in de samenleving op leerlingen afkomen. Ze verdiepen zich erin, gaan er het gesprek over aan en zoeken samen met de leerlingen naar antwoorden die recht doen aan de Bijbelse waarden en normen.

Leraren in de veilige school oefenen in liefde gezag uit, gericht op het welzijn van de leerlingen. Ze zijn emotioneel beschikbaar, geduldig, eerlijk en rechtvaardig. Ze geven positieve richting aan de groep en bevorderen het onderling respect. Er zijn heldere pedagogische school- en klassenregels, die door de leraren consequent worden gehanteerd. De leerlingen weten wat van hen verwacht wordt in bepaalde situaties en wat de consequenties zijn van gewenst en ongewenst gedrag. De leerkrachten bewaren de orde, om probleemgedrag te voorkomen. Er is toezicht in de algemene ruimten en op het schoolplein. Binnen- en buitenruimten zijn schoon, overzichtelijk en goed verlicht, zodat de kinderen zich er veilig voelen.

De school werkt er aan om inzicht te verkrijgen in de veiligheid(sbeleving) van de leerlingen en leerkrachten. De leerkrachten zijn in staat problemen bij leerlingen vroeg te signaleren en weten wanneer ze een beroep kunnen doen op de Intern Begeleiders. De school biedt aanvullende zorg voor leerlingen die zich onveilig voelen of die onveiligheid veroorzaken vanwege sociaal-emotionele of psychische problemen. Incidenten waarbij leerlingen en/of leerkrachten zijn betrokken worden adequaat opgepakt. De school werkt indien nodig samen met de gemeente, jeugdzorg, politie, en anderen die vanuit hun eigen ervaring, expertise en bevoegdheid, onveiligheid in en om school kunnen aanpakken.

Deze website gebruikt analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden.

Accepteren