Onderwijs

Indeling in groepen

De leerlingen op onze school zijn op grond van hun leeftijd ingedeeld in een vaste groep. Door de hoeveelheid leerlingen in een bepaalde leeftijdscategorie moet soms een combinatiegroep worden gemaakt. Bij het samenstellen van een combinatiegroep wordt altijd heel goed gekeken naar de capaciteiten van een leerling en naar de werkhouding van een kind. De kinderen in een combinatiegroep moeten in staat zijn om regelmatig zelfstandig te werken.
Per groep geven maximaal twee leerkrachten les.

Onderwijs in kleutergroepen

Het onderwijs in de kleutergroepen is gebaseerd op de uitgangspunten die horen bij het concept ‘Ontwikkelingsgericht Onderwijs’ (OGO).We willen de leerlingen met dit onderwijs zoveel mogelijk ontwikkeling op maat bieden. Ons onderwijsaanbod in de kleutergroepen  biedt veel verschillende activiteiten aan waarbij leerlingen zich op hun manier kunnen ontwikkelen. De leerkracht observeert en registreert deze ontwikkeling. Hierdoor verliezen we de ontwikkelingslijnen niet uit het oog en kunnen we gericht bijsturen in de ontwikkeling van het kind. De kinderen in de kleutergroepen worden actief betrokken in het meedenken bij een thema.

Onderwijs in groep 3 t/m 8

In groep 3 t/m 8 worden hoofdzakelijk lesmethodes gebruikt. Daarom wordt deze manier van onderwijs geven ook wel Programmagericht Onderwijs genoemd. De inhoud van de lesmethodes bepaalt voor een groot deel de inhoud van de lessen. Het spreekt voor zich dat we daarbij de mogelijkheden en de talenten van het individuele kind niet uit het oog verliezen.

Lesopbouw

De lessen die op onze school worden gegeven zijn opgebouwd vanuit de lesfasen van het Directe Instructiemodel. De leerkracht geeft de les aan de hand van de stappen: wat hebben we de vorige keer geleerd of geoefend? Wat gaan we vandaag leren? Na de instructie gaan de leerlingen het zelf oefenen, om vervolgens in eigen tempo en op eigen niveau de stof zelfstandig te verwerken. Aan het einde van de les wordt door de kinderen en de leerkracht klassikaal teruggekeken op de les met de vraag: wat hebben we geleerd?
Kinderen die op de gevraagde vaardigheid nog niet beheersen krijgen tijdens het zelfstandig verwerken van de oefening van de leerkracht verlengde instructie. Bij sommige vakken krijgen kinderen op grond van hun niveau standaard extra instructie van de leerkracht. Wanneer nodig krijgen leerlingen herhalings – of verrijkingsstof.

Differentiatie en ontwikkelingsvoorsprong

Bij vakken Rekenen, Taal en Spelling, en Aanvankelijk Lezen werken we met de nieuwste lesmethodes van uitgeverij Malmberg. In deze methodes wordt standaard gewerkt met een niveau indeling in sterren. (resp. Eén ster – minimumaanbod; twee sterren – basisaanbod; drie sterren – plusaanbod) Deze indeling zorgt er voor dat binnen de methodelessen, de kinderen de lesstof op hun eigen niveau inoefenen.
Voor de leerlingen met een aantoonbare ontwikkelingsvoorsprong  gebruiken we het leer -en oefenmateriaal MIND. De leerlingen krijgen hiervoor extra instructie van hun leerkracht en werken vervolgens individueel of in groepjes aan dit uitdagende leermateriaal. Deze leerlingen moeten op een zelfstandige manier kunnen werken, om hun opdrachten uit te kunnen voeren, terwijl de leerkracht de rest van de groep lesgeeft.

Zelfstandig werken

We vinden het belangrijk dat onze leerlingen  goed in staat zijn zelfstandig te werken. Als kinderen zelfstandig werken heeft de leerkracht zoveel als mogelijk tijd om leerlingen extra te kunnen begeleiden. Om kinderen te stimuleren om te komen tot zelfstandig werken gebruiken we als hulpmiddel het verkeerslicht.
Als het verkeerslicht op rood staat mogen kinderen geen vragen aan hun leerkracht of medeleerlingen stellen, maar werken ze dus helemaal zelfstandig aan hun leerstof.  Als het verkeerslicht op oranje staat, mogen ze overleggen met hun ‘schoudermaatje’, als ze er beiden niet uit komen zetten ze hun vlaggetjes overeind. Voor de leerkracht het signaal dat een duo er niet in slaagt een leerprobleem op te lossen. De leerkracht komt dan zo spoedig als mogelijk extra uitleg geven. Als het verkeerslicht op groen staat kunnen leerlingen hun vraag, evt. na overleg met medeleerling,  met behulp van hun vlag direct aan de leerkracht stellen.

Actief leren

We vinden het belangrijk dat kinderen actieve en betrokken leerders zijn. Het afgelopen schooljaar hebben we als schoolteam kennisgemaakt met een aantal lestechnieken die er voor zorgen dat de betrokkenheid en activiteit van de leerlingen tijdens de les wordt vergroot. Voorbeelden van dergelijke technieken zijn: ‘Weet niet geldt niet’ (je moet een antwoord geven);  ‘Bliksembeurt’ (de leerkracht geeft snel achter elkaar beurten ook aan kinderen die hun vinger niet opsteken); ‘De Haak’ (het lesonderdeel starten met een onvergetelijke intro, waardoor het blijft ‘haken’). In de komende jaren willen  we  ons zoveel als mogelijk van deze lestechnieken eigen maken.

Inspectie van het onderwijs

De Inspectie van het onderwijs heeft voor het schooljaar 2013-2014 het basistoezichtarrangement toegekend. Dat betekent dat de Inspectie er vertrouwen in heeft dat de school voldoende onderwijskwaliteit levert en de school zich op de juiste wijze ontwikkelt.

Deze website gebruikt analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden.

Accepteren