Visie en missie

De Oranje Nassauschool wil dat de school voor de leerlingen een plaats is waar iedereen zich veilig, aanvaard en geborgen voelt. Een school met een goede sfeer en respect voor elkaar waar je je als leerling thuis voelt en optimaal kunt ontwikkelen. Dit proberen we te bereiken door uit te gaan van de drie basisbehoeften van het lerende kind:

 • Relatie: het hebben van een goede relatie met de leerkrachten en medeleerlingen
 • Competentie: het gevoel hebben dat je de leerstof die je krijgt aankunt
 • Autonomie: het gevoel van onafhankelijkheid hebben, zonder anderen zelf tot iets in staat zijn

Om deze drie basisbehoeften gestalte te geven in de school heeft de leerkracht vaardigheden nodig om een leerklimaat te scheppen waarin op de juiste wijze wordt omgegaan met de verschillen tussen leerlingen.

De missie van  de school is dan ook:

‘Verschil mag er zijn!’

We willen dit verschil maken door:

 • elk kind te zien als een uniek schepsel met eigen gaven en talenten
 • aan te sluiten bij wat het kind nodig heeft
 • het hanteren van onze christelijk normen en waarden
 • veiligheid, duidelijkheid, rust en structuur te bieden
 • goede zorg op individueel, groeps- en schoolniveau te bieden aan kinderen die extra zorg nodig hebben
 • gebruik te maken van de modernste lesmethodes met een dekkend en uitdagend leerstofaanbod
 • de deskundigheid van leerkrachten en team voortdurend te vergroten
 • een goede en open relatie te onderhouden met ouders en hen te betrekken bij het onderwijs en de zorg voor hun kind
 • het vieren van successen

De zorg voor het kind en het rustig en geordend school – en leerklimaat is de onderwijskundige kern van onze school.

Deze website gebruikt analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden.

Accepteren